Ειδικές συμβουλευτικές ομάδες από Eurolab

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 652.01 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος docx, μέγεθος 136.17 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος zip, μέγεθος 1.38 MBytes]

Η πολιτική στρατηγική της EUROLAB έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να αυξήσει την προβολή της κοινότητας των εργαστηρίων και να προωθήσει συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών αρμόδιων αρχών. Ως απόρροια αυτής της στρατηγικής, η EUROLAB έχει δημιουργήσει ειδικές συμβουλευτικές ομάδες σε βασικούς τομείς, π.χ. Υγεία και Ασφάλεια, Διακρίβωση και Μετρολογία, Καταναλωτικά Προϊόντα, Ενέργεια & Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ιατρικών Εργαστηρίων και Συσκευές, Χημικές ουσίες, Διαπίστευση,Τρόφιμα - Γεωργία και την Υγεία των Ζώων κλπ.

Πιο αναλυτικά οι τομείς φαίνονται στα συνημμένα αρχεία.